آموزشی

امروزه از یک نرم افزار فقط برای استفاده در امور مالی و حسابداری در فروشگاه ها استفاده نمیگردد و انتظار مدیران از یک نرم افزار برای حضور مستقیم نرم افزار بصورت یکپارچه در تمام امور روزمره فروشگاه ها. امور اتوماسیون و مکانیزاسیون . بحث های مشتری مداری و باشگاه مشتریان و سیاستهای نوین در امر تشویق مشتریان به خرید بیشتر میباشد.
متن کامل مقاله
بحث مشتری مداری و باشگاه مشتریان از مهمترین عوامل برای متمایز شدن در بین رقیبان و جلب توجه مشتریان میباشد. این تکنیک ها باعث میشود بقای یک فروشگاه تضمین گردد
متن کامل مقاله
  • 1